Disclaimer

Disclaimer van StudioTilburg

StudioTilburg is niet aansprakelijk voor de inhoud van StudioTilburg, noch van websites die op enigerlei wijze met StudioTilburg zijn verbonden. StudioTilburg is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op StudioTilburg beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

StudioTilburg is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via StudioTilburg worden aangeboden. StudioTilburg garandeert niet dat de op StudioTilburg aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

StudioTilburg garandeert ook niet dat de op StudioTilburg aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. StudioTilburg garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in StudioTilburg hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

StudioTilburg is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan StudioTilburg. U vrijwaart StudioTilburg voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website StudioTilburg.